Пары/Результаты

9. Тур on 2013/11/28 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
17Vorobyova Valeriya11508 ½ - ½ Ageeva Vasilisa115256
28Chicherinda Arina11502 0 - 1 Petrochenko Mariaкмс17531
35Degoda Evgenia11599 0 - 1 Golovkina Anastasia116214
42Zhemchuzhina Elizaveta11698 1 - 04 Volynskaya Maria114739
512Gadzhiakhmetova Elnaz102 1 - 0 Volkova Arina116473
610Kamynina Nataliya114724 1 - 0 Fomina Anna1011
716Polyarus Vasilisa104 1 - 01 Martynova Anna1014
813Kuzmina Elizaveta102 0 - 1 Piletskaya Anna1015
917Semenova Daria101 0 без пары 

8. Тур on 2013/11/27 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
19Volynskaya Maria114734 0 - 1 Vorobyova Valeriya115087
28Chicherinda Arina11502 1 - 0 Zhemchuzhina Elizaveta116982
33Volkova Arina11647 0 - 1 Degoda Evgenia115995
41Petrochenko Mariaкмс1753 1 - 0 Fomina Anna1011
54Golovkina Anastasia11621 1 - 04 Polyarus Vasilisa1016
612Gadzhiakhmetova Elnaz101 1 - 04 Kamynina Nataliya1147210
76Ageeva Vasilisa11525 1 - 02 Kuzmina Elizaveta1013
814Martynova Anna101 0 - 1 Piletskaya Anna1015
917Semenova Daria101 0 без пары 

7. Тур on 2013/11/26 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
17Vorobyova Valeriya115085 ½ - ½4 Chicherinda Arina115028
22Zhemchuzhina Elizaveta11698 0 - 1 Volkova Arina116473
316Polyarus Vasilisa10 ½ - ½4 Petrochenko Mariaкмс17531
45Degoda Evgenia11599 1 - 0 Ageeva Vasilisa115256
515Piletskaya Anna10 0 - 13 Kamynina Nataliya1147210
69Volynskaya Maria114733 1 - 01 Gadzhiakhmetova Elnaz1012
711Fomina Anna10 1 - 02 Kuzmina Elizaveta1013
814Martynova Anna101 0 - 1 Golovkina Anastasia116214
917Semenova Daria101 0 без пары 

6. Тур on 2013/11/25 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
11Petrochenko Mariaкмс17534 0 - 1 Zhemchuzhina Elizaveta116982
23Volkova Arina11647 0 - 14 Vorobyova Valeriya115087
38Chicherinda Arina115023 1 - 0 Degoda Evgenia115995
46Ageeva Vasilisa115253 ½ - ½ Volynskaya Maria114739
516Polyarus Vasilisa10 1 - 0 Piletskaya Anna1015
613Kuzmina Elizaveta10 ½ - ½2 Golovkina Anastasia116214
710Kamynina Nataliya114722 1 - 01 Martynova Anna1014
811Fomina Anna10 1 - 01 Gadzhiakhmetova Elnaz1012
917Semenova Daria101 0 без пары 

5. Тур on 2013/11/22 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
17Vorobyova Valeriya115083 1 - 04 Petrochenko Mariaкмс17531
23Volkova Arina116473 ½ - ½ Ageeva Vasilisa115256
32Zhemchuzhina Elizaveta11698 1 - 0 Polyarus Vasilisa1016
45Degoda Evgenia11599 1 - 02 Kamynina Nataliya1147210
54Golovkina Anastasia116212 0 - 12 Chicherinda Arina115028
69Volynskaya Maria11473 1 - 0 Fomina Anna1011
712Gadzhiakhmetova Elnaz101 0 - 1 Piletskaya Anna1015
814Martynova Anna100 1 - 0 Kuzmina Elizaveta1013
917Semenova Daria101 0 без пары 

4. Тур on 2013/11/21 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
11Petrochenko Mariaкмс17533 1 - 03 Volkova Arina116473
27Vorobyova Valeriya11508 ½ - ½2 Degoda Evgenia115995
316Polyarus Vasilisa102 ½ - ½2 Ageeva Vasilisa115256
415Piletskaya Anna10 0 - 1 Zhemchuzhina Elizaveta116982
510Kamynina Nataliya11472 ½ - ½ Chicherinda Arina115028
611Fomina Anna101 ½ - ½ Golovkina Anastasia116214
713Kuzmina Elizaveta101 ½ - ½1 Volynskaya Maria114739
812Gadzhiakhmetova Elnaz100 1 - 00 Martynova Anna1014
917Semenova Daria101 0 без пары 

3. Тур on 2013/11/20 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
15Degoda Evgenia115992 0 - 12 Petrochenko Mariaкмс17531
23Volkova Arina116472 1 - 02 Polyarus Vasilisa1016
32Zhemchuzhina Elizaveta116981 ½ - ½2 Vorobyova Valeriya115087
44Golovkina Anastasia116211 ½ - ½1 Kamynina Nataliya1147210
56Ageeva Vasilisa115251 1 - 01 Fomina Anna1011
68Chicherinda Arina115021 ½ - ½1 Piletskaya Anna1015
79Volynskaya Maria114730 1 - 00 Martynova Anna1014
813Kuzmina Elizaveta100 1 - 00 Gadzhiakhmetova Elnaz1012
917Semenova Daria101 0 без пары 

2. Тур on 2013/11/19 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
11Petrochenko Mariaкмс17531 1 - 01 Ageeva Vasilisa115256
25Degoda Evgenia115991 1 - 01 Zhemchuzhina Elizaveta116982
33Volkova Arina116471 + - -1 Semenova Daria1017
47Vorobyova Valeriya115081 1 - 01 Golovkina Anastasia116214
516Polyarus Vasilisa101 1 - 00 Volynskaya Maria114739
612Gadzhiakhmetova Elnaz100 0 - 10 Chicherinda Arina115028
710Kamynina Nataliya114720 1 - 00 Kuzmina Elizaveta1013
814Martynova Anna100 0 - 10 Fomina Anna1011
915Piletskaya Anna100 1 bye 

1. Тур on 2013/11/18 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
19Volynskaya Maria114730 0 - 10 Petrochenko Mariaкмс17531
22Zhemchuzhina Elizaveta116980 1 - 00 Kamynina Nataliya1147210
311Fomina Anna100 0 - 10 Volkova Arina116473
44Golovkina Anastasia116210 1 - 00 Gadzhiakhmetova Elnaz1012
513Kuzmina Elizaveta100 0 - 10 Degoda Evgenia115995
66Ageeva Vasilisa115250 1 - 00 Martynova Anna1014
715Piletskaya Anna100 0 - 10 Vorobyova Valeriya115087
88Chicherinda Arina115020 0 - 10 Polyarus Vasilisa1016
917Semenova Daria100 1 bye