Σημείωση: Για να ελαττωθεί ο φόρτος του διακομιστή από τον ημερήσιο έλεγχο όλων των συνδέσμων από μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo κλπ., όλοι οι σύνδεσμοι για τουρνουά παλαιότερα των 2 εβδομάδων (ημ. λήξης) εμφανίζονται πατώντας το προσεχές πλήκτρο:


προβολή στοιχείων τουρνουά
 

Das 2. Klagenfurter Jugendschachturnier

Τελευταία ενημέρωση23.03.2018 14:17:13, Δημιουργός: schachklub w√∂lfnitz,Τελευταία ενημέρωση: dipl.ing.heinz herzog

ElolistePnrnameelordRd_datumfStKergelo+/-gegnerelogegpnrgeg
01.04.2018135721Akpla Mohamed-Amine882102.02.2018s500-14Rabitsch David1047131446
01.04.2018135721Akpla Mohamed-Amine882209.02.2018w50119,5Witzelnig Martin800137280
01.04.2018135721Akpla Mohamed-Amine882402.03.2018s500-25,5Schretter Simon876131367
01.04.2018135721Akpla Mohamed-Amine882616.03.2018w500-24Knopper Tobias897130435
01.04.2018134878Brislinger David838323.02.2018s50122,5Witzelnig Martin800137280
01.04.2018134878Brislinger David838402.03.2018w50122,5Gutschi Sebastian800134853
01.04.2018134878Brislinger David838509.03.2018s500-11,5Rabitsch David1047131446
01.04.2018134878Brislinger David838718.03.2018w50122,5Schneider Natalie800134355
01.04.2018134853Gutschi Sebastian800102.02.2018s500-12,5Schachner Matthias997136434
01.04.2018134853Gutschi Sebastian800209.02.2018w500-20Schretter Simon876131367
01.04.2018134853Gutschi Sebastian800402.03.2018s500-22,5Brislinger David838134878
01.04.2018134853Gutschi Sebastian800509.03.2018w500-17Klatzer Bill919131820
01.04.2018137279Karibvami Rene0102.02.2018sE00Klatzer Bill919131820
01.10.2018137279Karibvami Rene0102.02.2018sE00Klatzer Bill919131820
01.07.2018137279Karibvami Rene0102.02.2018sE00Klatzer Bill919131820
01.10.2018137279Karibvami Rene0402.03.2018wE00Schneider Natalie800134355
01.07.2018137279Karibvami Rene0402.03.2018wE00Schneider Natalie800134355
01.04.2018137279Karibvami Rene0402.03.2018wE00Schneider Natalie800134355
01.07.2018137279Karibvami Rene0509.03.2018sE00Schachner Matthias997136434
01.04.2018137279Karibvami Rene0509.03.2018sE00Schachner Matthias997136434
01.10.2018137279Karibvami Rene0509.03.2018sE00Schachner Matthias997136434
01.10.2018137279Karibvami Rene0718.03.2018wE00Prasser Jakob967131445
01.07.2018137279Karibvami Rene0718.03.2018wE00Prasser Jakob967131445
01.04.2018137279Karibvami Rene0718.03.2018wE00Prasser Jakob967131445
01.04.2018131820Klatzer Bill919102.02.2018w-10Karibvami Rene0137279
01.04.2018131820Klatzer Bill919209.02.2018s500-26,5Knopper Tobias897130435
01.04.2018131820Klatzer Bill919509.03.2018s50117Gutschi Sebastian800134853
01.04.2018131820Klatzer Bill919616.03.2018w50122Schretter Simon876131367
01.04.2018131820Klatzer Bill919718.03.2018s50117Witzelnig Martin800137280
01.04.2018130435Knopper Tobias897102.02.2018s500,5-6,5Witzelnig Martin800137280
01.04.2018130435Knopper Tobias897209.02.2018w50126,5Klatzer Bill919131820
01.04.2018130435Knopper Tobias897323.02.2018s500-18Schachner Matthias997136434
01.04.2018130435Knopper Tobias897402.03.2018w50135Rabitsch David1047131446
01.04.2018130435Knopper Tobias897509.03.2018w500-20Prasser Jakob967131445
01.04.2018130435Knopper Tobias897616.03.2018s50124Akpla Mohamed-Amine882135721
01.04.2018130435Knopper Tobias897718.03.2018w500-17,5Orsini-Rosenberg Leopold1007134321
01.04.2018134321Orsini-Rosenberg Leopold1007102.02.2018s50116Schretter Simon876131367
01.04.2018134321Orsini-Rosenberg Leopold1007209.02.2018w500,5-0,5Schachner Matthias997136434
01.04.2018134321Orsini-Rosenberg Leopold1007323.02.2018w500-28Prasser Jakob967131445
01.04.2018134321Orsini-Rosenberg Leopold1007509.03.2018s50111,5Schneider Natalie800134355
01.04.2018134321Orsini-Rosenberg Leopold1007616.03.2018w500-22Rabitsch David1047131446
01.04.2018134321Orsini-Rosenberg Leopold1007718.03.2018s50117,5Knopper Tobias897130435
01.04.2018131445Prasser Jakob967102.02.2018s50114Schneider Natalie800134355
01.04.2018131445Prasser Jakob967209.02.2018w50130,5Rabitsch David1047131446
01.04.2018131445Prasser Jakob967323.02.2018s50128Orsini-Rosenberg Leopold1007134321
01.04.2018131445Prasser Jakob967402.03.2018w50127Schachner Matthias997136434
01.04.2018131445Prasser Jakob967509.03.2018s50120Knopper Tobias897130435
01.04.2018131445Prasser Jakob967616.03.2018w50114Witzelnig Martin800137280
01.04.2018131445Prasser Jakob967718.03.2018s-10Karibvami Rene0137279
01.04.2018131446Rabitsch David1047102.02.2018w50114Akpla Mohamed-Amine882135721
01.04.2018131446Rabitsch David1047209.02.2018s500-30,5Prasser Jakob967131445
01.04.2018131446Rabitsch David1047323.02.2018w50113,5Schretter Simon876131367
01.04.2018131446Rabitsch David1047402.03.2018s500-35Knopper Tobias897130435
01.04.2018131446Rabitsch David1047509.03.2018w50111,5Brislinger David838134878
01.04.2018131446Rabitsch David1047616.03.2018s50122Orsini-Rosenberg Leopold1007134321
01.04.2018131446Rabitsch David1047718.03.2018s500,5-3,5Schachner Matthias997136434
01.04.2018136434Schachner Matthias997102.02.2018w50112,5Gutschi Sebastian800134853
01.04.2018136434Schachner Matthias997209.02.2018s500,50,5Orsini-Rosenberg Leopold1007134321
01.04.2018136434Schachner Matthias997323.02.2018w50118Knopper Tobias897130435
01.04.2018136434Schachner Matthias997402.03.2018s500-27Prasser Jakob967131445
01.04.2018136434Schachner Matthias997509.03.2018w-10Karibvami Rene0137279
01.04.2018136434Schachner Matthias997616.03.2018s50112,5Schneider Natalie800134355
01.04.2018136434Schachner Matthias997718.03.2018w500,53,5Rabitsch David1047131446
01.04.2018134355Schneider Natalie800102.02.2018w500-14Prasser Jakob967131445
01.04.2018134355Schneider Natalie800402.03.2018s-10Karibvami Rene0137279
01.04.2018134355Schneider Natalie800509.03.2018w500-11,5Orsini-Rosenberg Leopold1007134321
01.04.2018134355Schneider Natalie800616.03.2018w500-12,5Schachner Matthias997136434
01.04.2018134355Schneider Natalie800718.03.2018s500-22,5Brislinger David838134878
01.04.2018131367Schretter Simon876102.02.2018w500-16Orsini-Rosenberg Leopold1007134321
01.04.2018131367Schretter Simon876209.02.2018s50120Gutschi Sebastian800134853
01.04.2018131367Schretter Simon876323.02.2018s500-13,5Rabitsch David1047131446
01.04.2018131367Schretter Simon876402.03.2018w50125,5Akpla Mohamed-Amine882135721
01.04.2018131367Schretter Simon876616.03.2018s500-22Klatzer Bill919131820
01.04.2018137280Witzelnig Martin800102.02.2018w0,50Knopper Tobias897130435
01.04.2018137280Witzelnig Martin800209.02.2018s00Akpla Mohamed-Amine882135721
01.04.2018137280Witzelnig Martin800323.02.2018w00Brislinger David838134878
01.04.2018137280Witzelnig Martin800616.03.2018s00Prasser Jakob967131445
01.04.2018137280Witzelnig Martin800718.03.2018w00Klatzer Bill919131820